فروشگاه رسیس ارائه دهنده انواع تجهیزات شبکه و معتبر ترین نام در امر  تهیه و تامین فایروال فورتی نت ، ذخیره ساز کیونپ ، و سار تجهیزات سیسکو   می باشد